REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO Happy Day

 1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.happy-day.com.pl/ prowadzonego przez Mirosław Ciesielski Firma Transportowa “M.Ciesielski” zwany również Happy Day NIP PL 755 103 69 25, REGON 531318573, e-mail: kontakt@happy-day.com.pl (Poland).

 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;

 2. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;

 3. Subskrypcja – opisana w serwisie usługa – produkt fizyczny za pomocą, którego Happy Day przesyła Klientowi produkty w ramach abonamentu świadczącego w częstotliwości podanej w zamówieniu

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://happy-day.com.pl/regulamin-happy-day/

 5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://happy-day.com.pl za pośrednictwem którego, Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Właściciel – Happy Day, NIP PL 755 103 69 25, REGON 531318573, e-mail: kontakt@happy-day.com.pl (Poland) prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU
 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów lub wariantów Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.

 2. Klient w celu zakupu Produktów lub Subskrypcji lub Usługi zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty/Subskrypcje/Usługi, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@happy-day.com.pl

 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych: Imienia i Nazwiska, adresu e-mail oraz  NIP i danych adresowych firmy (jeżeli potrzebuje faktury VAT).

 4. Podany adres e-mail mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.

 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

 1. głównych cechach Produktu,

 2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Newsletter wraz z podatkami

 3. możliwości odstąpienia od umowy.

 1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

 2. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela, bądź przez innego operatora płatności.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ: CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym wariancie Produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

 3. Klient może dokonać płatności za zakupiony Produkt w następujący sposób: płatność przez Przelewy 24.

 4. Otrzymanie produktu odbywa się zaraz po dokonaniu płatności i jest potwierdzone wiadomością e-mail.

 1. Produkty

Produkty dostępne w Sklepie – ogólne informacje

 

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych lub prawnych, chyba że inaczej wynika z opisu Produktu.

 

Każdy Produkt dostępny w Sklepie posiada szczegółowy opis. Opis Produktu zawiera podstawowe cechy Produktu, jego cenę oraz okres dostępności.

 

Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy. Przedstawione wizualizacje służą demonstracji wyglądu Produktu, jednak rzeczywisty wygląd może nieznacznie różnić się, związane to może być z przyczynami technicznymi związanymi z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu. Niemniej jednak, powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do informacji dotyczących liczby kwiatów składających się na przesyłkę kwiatową oraz długości kwiatów.

 

Wszystkie ceny w Sklepie są podane jako ceny brutto, wyrażone w polskiej walucie i uwzględniają podatek VAT według aktualnych stawek. Ceny Produktów zawierają również koszt dostawy.

 

Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w określonym okresie i na warunkach wskazanych szczegółowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Jeżeli nie podano wyraźnie innych warunków, promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe ceny są obowiązujące wyłącznie dla Produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu. Promocje, rabaty lub wyprzedaże trwają do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Powyższe uprawnienia nie wpływają na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.

 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani zapewnienia sprzedawcy o właściwościach Produktu. Zawarte w Sklepie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje mają jedynie charakter zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Produkty dostępne w Sklepie powinny być stosowane zgodnie z ich opisem oraz zaleceniami Sprzedawcy, aby zapewnić właściwe korzystanie z Produktu.”

5a. SUBSKRYPCJA KWIATOWA HAPPYDAY: ODNAWIANIE I REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji poprzez wyłączenie płatności odnawialnych, czyniąc to w panelu Klienta za pomocą przycisku “anuluj Subskrypcję” lub równoważnego.

 2. Klient może zmienić metodę płatności odnawialnej w panelu Klienta, do którego otrzymał dostęp po wykupieniu Subskrypcji.

 3. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych Klient zachowuje dostęp do Newslettera na cały opłacony okres.

 4. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w panelu Klienta.

 5. Klient może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili zmienić wariant subskrypcji oraz zmienić dane karty płatniczej.

 6. Właściciel nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację transakcji, a jedynie przesyła je do dostawcy płatności.

 7. Przekazanie danych karty płatniczej podczas składania zamówienia przez Klienta powoduje, że płatność ta zostaje ustawiona jako domyślna i będzie wykorzystywana w kolejnych płatnościach Klienta.

 8. Nieopłacenie Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy do określonego terminu wskazanego w wiadomości e-mail oraz w panelu Klienta oznacza rezygnację z Subskrypcji. Subskrypcja wygasa automatycznie po przekroczeniu tego terminu.

 9. Klientowi nie przysługuje zwrot środków z tytułu anulowania Subskrypcji. Dostęp do Produktów w ramach Subskrypcji utrzymany jest przez cały okres, za który Klient opłacił Subskrypcję.

 10. Po przekroczeniu daty obowiązywania Subskrypcji Klientowi odebrany zostaje dostęp do subskrypcji.

 11. Właściciel dąży do utrzymania dostępu do subskrypcji przez cały okres obowiązywania subskrypcji, lecz zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania subskrypcji, o czym powiadamia Klienta z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed planowaną datą zaprzestania subskrypcji.

 12. W razie zaprzestania wysyłki subskrypcji, Klient może domagać się zwrotu części ceny w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji względem okresu Subskrypcji.

 13. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do subskrypcji (np. udział w grupach na portalach społecznościowych może, ale nie musi być utrzymywane przez Właściciela w ramach Subskrypcji.

 

5b.  Umowa subskrypcyjna dostawy kwiatów

 1. Sklep umożliwia zawarcie umowy, której przedmiotem jest zamówienie regularnych dostaw kwiatów (dalej jako „Umowa subskrypcyjnej dostawy kwiatów”). Umowę wskazaną w zdaniu poprzednim może zawrzeć wyłącznie Klient, który dokonał Rejestracji Konta w Serwisie.
  2. Umowa subskrypcyjnej dostawy kwiatów jest zawierana na czas nieoznaczony, za pośrednictwem Konta Klienta w Serwisie.
  3. Na podstawie Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione przez niego kwiaty w określonych dniach w okresie rozliczeniowym, w zamian za co Klient jest zobowiązany dokonywać płatności cyklicznej (dalej jako „Płatność cykliczna”). Kwota Płatności Cyklicznej jest ustalana w oparciu o wybrany przez Klienta wariant dostawy obejmujący określoną częstotliwość dostaw kwiatów oraz rodzaj kwiatów.
  4. Płatność Cykliczna pozwala na cykliczne obciążanie karty płatniczej Klienta, wskazanej przez niego w trakcie zawierania Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów, kwotą wynikającą z zawartej Umowy.
  5. Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznej, odpowiednie środki na pokrycie należności wynikających z Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów.
  6. Operator Płatności Cyklicznej cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należności wynikającej z Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów.
  7. Operator Płatności Cyklicznej pobiera płatność z tytułu Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów w pierwszym dniu trwania okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów i trwa miesiąc.
  8. Klient może w każdej chwili z dowolnej przyczyny odstąpić od Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Odstąpienie może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt XVII.2 Regulaminu i w formie tam wskazanej. W przypadku odstąpienia od Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, pobrana płatność nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca dokonuje dostaw na rzecz Klienta zgodnie z Umową.
  9. Brak możliwości pobrania środków ze względu na niewystarczające środki na rachunku bankowym Klienta skutkuje rozwiązaniem Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów, a tym samym zaprzestaniem dostaw kwiatów począwszy od okresu rozliczeniowego, za który nie została pobrana płatność.
  10. Klient którego Umowa subskrypcyjnej dostawy kwiatów została rozwiązana w oparciu o pkt 9 powyżej, ma możliwość ponownego zawarcia przedmiotowej Umowy w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta Klienta w Serwisie.
  11. W czasie trwania Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów Klient jest uprawniony do zmiany adresu dostawy zamówionych i opłaconych na podstawie przedmiotowej Umowy kwiatów poprzez Konto Klienta w Serwisie.
  12. Klientowi przysługuje prawo do zawieszenia obowiązywania Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów w czasie trwania opłaconego okresu rozliczeniowego i wznowienia obowiązywania Umowy we wskazanym przez siebie terminie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia. W celu zawieszenia obowiązywania Umowy Klient powinien wysłać na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@happy-day.com.pl wiadomość z prośbą o zawieszenie Umowy. Wiadomość o zawieszeniu Umowy Klient powinien wysłać z adresu e-mail, który został podany przy zawieraniu Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów.
  13. Płatności Cykliczne obsługiwane są przez PayU S.A. Sprzedawca jedynie umożliwia zadeklarowanie Klientowi płatności cyklicznych z poziomu Koszyka w Sklepie. Umowa w zakresie realizowania Płatności Cyklicznych zawierana jest pomiędzy Klientem a
  Przelewy24.
  14. Zmiana terminów dostaw oraz wysokości należności z tytułu obowiązywania Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów wymaga udzielenia przez Klienta zgody na realizację Płatności Cyklicznych według nowych warunków.

5c. Usługi – inne

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.
 2. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

 2. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientom nabywającym Produkt lub usługę chyba, że wyraźnie w opisie Produktu lub Newslettera zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z Produktów elektronicznych.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.

 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktu dostępnego w Sklepie następuje odpłatnie.

 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z usług i produktów konieczne jest:

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie i ich odbioru)

 2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript, włączona obsługa cookies w przeglądarce,

 3. dostęp do Internetu,

 4. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, możliwość odtwarzania materiałów wideo

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

 2. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres kontakt@happy-day.com.pl

 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

 4. Właściciel zapewnia dostęp do Produktu przez okres, na jaki Produkt został wykupiony, liczony od daty zakupu Produktu.

 5. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Produktu (np. udział w grupach na portalach społecznościowych), o ile z oferty sprzedażowej danego Produktu wynika, że jest zapewnianie przy kupnie dostępu do danego Produktu, gwarantowane jest w terminie 60 od sprzedaży Produktu i później może, ale nie musi być utrzymywane.

 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

 1. REKLAMACJA I GWARANCJA
 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 4. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.
 1. WIZERUNEK
 1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego w ramach współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy.
 2. Klient poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (szkoleń/webinarów/spotkań on-line) lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1.
 3. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody.
 4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.
 1. DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/ USŁUGI CYFROWEJ
 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów

 2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

 3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.

 2. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.

 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

 1. Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

 2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. 1. OPINIE O PRODUKTACH

 2. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.

 3. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii.

 4. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.

 5. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.

 6. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 9. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

 10. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 11. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 12. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje 9.07.2023.

 14. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 15. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Nasze dane do kontaktu: Happy Day, e-mail: kontakt@happy-day.com.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Odstąpienie od umowy jest możliwe o ile Oferta nie stanowi inaczej.